ಶ್ರೀ ಎಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ : ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ

ಶ್ರೀ ಎಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯು ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಅರ್ಚ್ಕರು ವಿವರವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *