ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರೀ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಣೆ ಆರತಿ.

ಸೋಣೆ ಆರತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರೀ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಾವರ ನಮೃತಾ ದೇವಾಡಿಗ, ವಿಜೇತ ದೇವಾಡಿಗ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಇವರಿಂದ ಸೆಕ್ಸಾಫೋನ್ ವಾದನ ನೆಡೆಯಿತು ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಇವರು ಸೋಣೆ ಆರತಿ ಸೇವಾದಾರರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *