ಹೇರಿಯ ದೇವಾಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರಿಂದ ಶ್ರೀ ದೇವಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ.

ಹೇರಿಯ ದೇವಾಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಾಡಿಗರಿಂದ ಶ್ರೀ ದೇವಿಗೆ ತಲಾ ೫೦೦೦/- ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *