12ಫ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥನಕ್ಕೆ ದಾನವಾಗಿನೀಡಿದರು.

ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಶ್ರೀ ಮಹಾನಿಲಯ ಮೇಲ್ಮಜಲು ಹೌಸ್ ಬನ್ನೂರ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು 12ಫ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥನಕ್ಕೆ ದಾನವಾಗಿನೀಡಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *