ಬಾರಡಿ ಬಿಡು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ.

ಬಾರಡಿ ಬಿಡು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ,ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಣೋಲಿಬೈಲ್ ಭಂಡಾರ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ಅವರ ಕೋಣ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ,ಕೋಣ ಓಡಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಅಳದಂಗಡಿ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ, ತ. ಶ್ರೀ ಅಳದಂಗಡಿ ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ,ಕೋಣ ವೊಡಿಸುದಾರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ..100ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪದಕ ಪಡೆದಿರುತಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *