ವಿಹಾನ್ : ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಧಾನ.

ವಿಹಾನ್, ಕೋಟಿನಕಳೀ, ಪಡುಕೋಣೆ ಇವರು ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣ ಸೇವೆಗಾಗಿ ರೂ 5000/-ವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *